สรุปข่าวต่างประเทศเป็นภาษาไทย โดย เดอะรันดาวน์ The Rundown: English News Digest in Thai

สรุปข่าวต่างประเทศเป็นภาษาไทย ท้ังแบบสรุปและแบบเต็มฉบับ โดย เดอะรันดาวน์ The Rundown 

(กดเพื่ออ่านได้จากเฟสบุ๊คของ The Rundown)

ข่าวและบทความวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ เต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจในเชิงวิเคราะห์ ทั้งเรื่องธุรกิจ การเมือง สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งยากนักที่จะได้รับการแปลให้ผู้อ่านภาษาไทยเข้าถึงได้ง่าย ผู้ที่มีการศึกษาเมืองนอกก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะอ่านเข้าใจหรือเข้าถึงในเนื้อหาในเชิงลึกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลเป็นภาษาไทยในบริบทที่สามารถอ่านให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

เดอะรันดาวน์ จึงสนใจแปลข่าวหรือบทความวิเคราะห์เหล่านี้ให้เป็นภาษาไทย เพื่อทำให้ผู้อ่านภาษาไทยเข้าถึงได้ โดยมีคนแปลคนเดียว โต๊ะบรรณาธิการเดียว ตัดสินใจเองแบบอิสระ "โต๊ะเดียวจบ" 

ท่านสามารถติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค The Rundown สรุปข่าวต่างประเทศเป็นภาษาไทย ท้ังแบบสรุปและแบบเต็มฉบับ โดย เดอะรันดาวน์

The Rundown ร่วมกับ The Kolophon ในการนำเสนอข้อมูลข่าวเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการ เดอะโคโลฟอน เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล 

หากท่านต้องการแสดงความเห็นหรือชื้แนะข้อผิดพลาดในการแปล สามารถติดต่อเดอะรันดาวน์ได้โดยการส่งข้องความบนเพสบุ๊ค

The Rundown: Solo-editor news digest in Thai, translated with passion from English news and analysis.

News and analysis published in English are not often accessible to Thai readers. Even Thais who were educated abroad would not necessarily able to digest its in-depth or "between the lines" meaning and contexts. The Rundown is a news digest that hopes to bridge gaps in reading in-depth news and analysis, and to make them accessible to Thai-language readers.

The pieces appeared are translated by a solo editor who makes decisions on what to translate, and who is a sole translator. The Rundown accepts comments and error reports via Facebook messenger; please feel free to contact us.